لب گرفتن با مادر زن حرام است؟
لب گرفتن با مادر زن حرام است؟

باسمه تعالی

هرگونه رابطۀ جنسی با مادر زن، حرام و گناه است.

کد سایت fa7495