مطالعه و قرائت قرآن مجید و تفاسیر توسط جانبازی که از ناحیۀ کمر و ستون فقرات دچار آسیب شده، به صورت خوابیده و دراز کشیده، بی احترامی به قرآن تلقی می شود و حرام است؟ آیا کراهت دارد؟
مطالعه و قرائت قرآن مجید و تفاسیر توسط جانبازی که از ناحیۀ کمر و ستون فقرات دچار آسیب شده، به صورت خوابیده و دراز کشیده، بی احترامی به قرآن تلقی می شود و حرام است؟ آیا کراهت دارد؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال قرائت قرآن یا مطالعۀ تفسیر قرآن، توهین شمرده نمی شود و حرام نیست و کراهت نیز ندارد، بلکه برای چنین شخصی مستحب است.

کد سایت fa7496
طبقه بندی موضوعی قرآن