اگر متعلق نذر چیزی است که در آن حیف و میل به وجود می آید، می توان به چیز دیگر تبدیلش کرد؟
اگر متعلق نذر چیزی است که در آن حیف و میل به وجود می آید، می توان به چیز دیگر تبدیلش کرد؟

باسمه تعالی

اگر متعلق نذر در همان ابتدا و هنگام نذر کردن به صورتی باشد که انجامش بدون اسراف و حیف و میل ممکن نیست یا در ادامه به این صورت در آید، نذر مزبور اصلاً منعقد نشده است و چیزی به عنوان نذر بر عهدۀ نذر کننده نیست. اما اگر خود متعلق نذر همراه با گناه اسراف و حیف و میل نباشد ولی در مقام اجرا معمولاً افراد اسراف و حیف و میل می کنند، این مقدار مجوزی برای تبدیل متلعق نذر به چیز دیگر نمی شود و فرد نذر کننده باید ضمن دوری از این امور، نذر را به همان صورتی که منعقد شده است، بجا آورد.

کد سایت fa7498
طبقه بندی موضوعی احکام نذر و عهد