آیا استخراج بیت کوین به لحاظ حکم وضعی باطل است؟
آیا استخراج بیت کوین به لحاظ حکم وضعی باطل است؟

باسمه تعالی

هرگونه اقدام در راستای استخراج بیت کوین به لحاظ حکم تکلیفی حرام است اما این استخراج به لحاظ حکم وضعی اثر دارد؛ یعنی اگر کسی برخلاف شرع اقدام کرد، مالک بیت کوین های به دست آمده خواهد بود.

کد سایت fa7500
طبقه بندی موضوعی رمزارز