آیا حکم خوردن گوشت میدیه چیست؟
آیا حکم خوردن گوشت میدیه چیست؟

باسمه تعالی

اگر مقصود از میدیه همان صدف سیاه با محتویات آن باشد که یه نوع آبزی است، خوردنش جایز نیست.

کد سایت fa7501