پارچه ای که شوهر خریده و یکسال بدون استفاده مانده است و خمسش را نمی دهد، اگر زن و بچه بخواهند استفاده کنند، آیا نماز در این پارچه صحیح است؟
کالایی که شوهر خریده و یکسال بدون استفاده مانده است و خمسش را نمی دهد، اگر از قبیل پارچه باشد و زن و بچه بخواهند استفاده کنند، آیا نماز در این پارچه صحیح است؟ اگر وظیفۀ زن و بچه پرداخت خمس است، آیا استیذان و وکالت گرفتن از شوهر در ادای خمسش لازم است؟ اگر او اذن و وکالت نداد، حکم چیست؟

باسمه تعالی

در صورتی که شما و فرزندان با توجه به شأن و جایگاهتان به پارچه مزبور نیاز داشته اید و در معرض استفادۀ شما بوده است لکن مثلاً به دلیل نداشتن هزینۀ دوخت یا نبود فرصت برای این کار از آن استفاده نکرده اید، این پارچه مشمول خمس نمی شود. در غیر این صورت باید خمس آن را بپردازید و برای پرداخت خمس آن از اموال خودتان ـ نه شوهر ـ نیازی به اذن و وکالت از شوهر نیست و تا وقتی که خمس آن پرداخت نشده است، نماز خواندن در آن جایز نیست.

کد سایت fa7509
طبقه بندی موضوعی مئونه