آیا بازاریابی شبکه ای از این جهت که در نگاه کلان باعث مصرف بیشتر و ترویج مصرف گرایی می شود، با اشکال مواجه نیست؟
آیا بازاریابی شبکه ای از این جهت که در نگاه کلان باعث مصرف بیشتر و ترویج مصرف گرایی می شود، با اشکال مواجه نیست؟

باسمه تعالی

مصرف و ترویج مصرف تا وقتی که به حد اسراف نرسد و منافاتی با تحقق اهداف اقتصاد اسلامی نداشته باشد، حرام نیست.

کد سایت fa7512
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت