شخصی گمان می کرده چون می‌خواهد در فلان شهر کار پیدا کند، پس آنجا وطن او خواهد بود و از همان ابتدا نمازهای خود را تمام می‌خوانده است. وظیفه‌اش نسبت به نمازهای قبلی چیست؟
شخصی گمان می کرده چون می‌خواهد در فلان شهر کار پیدا کند، پس آنجا وطن او خواهد بود و از همان ابتدا نمازهای خود را تمام می‌خوانده است. وظیفه‌اش نسبت به نمازهای قبلی چیست؟

باسمه تعالی

اگر این فرد قصد داشته بعد از پیدا کردن کار چند سال را در آنجا بماند و مدتی هم از سکونتش در آنجا گذشت، به گونه ای که عرف آنجا وی را در آن مسافر به حساب نمی آورند، از آن زمان به بعد  آن شهر وطن عرفی او شمرده  شده است ولی باید نمازهایی را که تا قبل صدق وطن عرفی خوانده است، قضا کند.

کد سایت fa7519
طبقه بندی موضوعی نماز مسافر