اگر پسری ممیز که به سن تکلیف نرسیده و می بیند که یکی از اقوامش از موبایل فیلم مبتذل نگاه می کند، آیا شرعاً باید به او تذکر دهد یا چون خودش نابالغ است وظیفه ای ندارد؟
اگر پسری ممیز که به سن تکلیف نرسیده و می بیند که یکی از اقوامش از موبایل فیلم مبتذل نگاه می کند، آیا شرعاً باید به او تذکر دهد یا چون خودش نابالغ است وظیفه ای ندارد؟

باسمه تعالی

نهی از منکر بر نابالغ مستحب است ولی واجب نیست.

کد سایت fa7530
طبقه بندی موضوعی احکام نهی از منکر