درآمد مغازه ای که اساساً خمس آن پرداخت نشده است، چه حکمی دارد؟
درآمد مغازه ای که اساساً خمس آن پرداخت نشده است، چه حکمی دارد؟ البته کالاها و اجناس آن از پول مخمس خریداری شده است.

باسمه تعالی

اگر مقصود این است که مغازۀ مزبور متعلق خمس واقع شد ولی خمس آن پرداخت نشد و سپس همین مغازه توسط مالک مغازه یا فرد دیگری برای خرید و فروش کالا بهره برداری شد، استفاده از چنین مغازه ای، هم برای صاحب مغازه و هم برای دیگران حرام است ولی این تعلق خمس به اصل مغازه، ربطی به حلال بودن یا نبودن در آمد حاصل از خرید و فروش کالاهای موجود در آن مغازه ندارد و بلکه ربطی به خمس آن درآمد نیز ندارد. بنابراین درآمد مزبور از این جهت اشکال ندارد و خمس اصل مغازه و خمس درآمدش در صورت وجود شرایط تعلق خمس، باید جداگانه محاسبه و پرداخت شود.

 

کد سایت fa7538
طبقه بندی موضوعی سرمایه