اگر بعد غسل ارتماسی و نماز متوجه شویم مانعی قبل غسل بوده است، غسل و نماز چه حکمی دارد؟
اگر بعد غسل ارتماسی و نماز متوجه شویم مانعی قبل غسل بوده است، غسل و نماز چه حکمی دارد؟ در غسل ترتیبی حکم نماز و غسل انجام شده چگونه است؟ اگر محل مانع به نیت غسل شسته شود، آیا نماز خوانده شده باید اعاده گردد؟

باسمه تعالی

اگر بعد از غسل بفهمد قبل از غسل مانعی از رسیدن آب وجود داشته است، همین که احتمال دهد هنگام غسل به وجود مانع توجه داشته و احتمالاً آن را برطرف کرده یا آب را به زیرش رسانده است، غسل و نمازش صحیح است و فرقی بین غسل ارتماسی و ترتیبی نیست.

ولی اگر حتی احتمال نمی دهد هنگام غسل به آن مانع توجه داشته تا بخواهد آن را برطرف کند یا آب را به زیرش برساند، در غسل ارتماسی باید دوباره غسل کند و شستن همان قسمت بعد از غسل، تأثیری ندارد و نمازش را نیز باید اعاده کند اما در غسل ترتیبی در صورتی که این مانع در غیر از سر و گردن باشد و همان قسمت را شسته باشد، غسل و نمازش صحیح است و در صورتی که این مانع در سر و گردن بوده و صرفاً همان قسمت را شسته باشد و هنوز چیزی که غسل را باطل کند،* از او سر نزده باشد، نیمۀ راست و چپ بدن را نیز به نیت غسل بشوید و غسلش بعد از آن صحیح خواهد بود ولی نمازش را باید اعاده کند.

 

* جماع، احتلام، حیض و مانند این امور که در کتب فقهی مذکور است، غسل را باطل می کند.

کد سایت fa7541
طبقه بندی موضوعی اغسال|مسائل متفرقه نماز