گاهی به علت استقبال جمعیت کفش کن زنانه کفایت نمی کند. آیا شرعاً امکان دارد که دو سه قطعه از کمدهای جاکفشی را در داخل مسجد دم دیوار نصب کنیم؟
مسجدی در مجاورت ما قرار دارد که گاهی به علت استقبال جمعیت کفش کن زنانه کفایت نمی کند. آیا شرعاً امکان دارد که دو سه قطعه از کمدهای جاکفشی را با رعایت کامل حرمت و طهارت فضای مسجد در داخل مسجد دم دیوار نصب کنیم؟

باسمه تعالی

در صورتی که این کار منافاتی با احترام مسجد نداشته باشد و باعث نجس شدن مسجد نشود و مزاحمتی برای نماز خواندن و عبادت نمازگزارن، ایجاد نکند، اشکال ندارد.

کد سایت fa7543
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار