آیا در اقامۀ نماز ایستادن رو به قبله شرط است؟
آیا در اقامۀ نماز ایستادن رو به قبله شرط است؟

باسمه تعالی

بنا بر احتیاط واجب، رعایت شرایط نماز مانند طهارت از حدث و رو به قبله بودن در هنگام اقامه‌ لازم است.

کد سایت fa7552
طبقه بندی موضوعی اذان و اقامه