اگر موقع نذر کلمۀ ان شاء الله را به زبان بیاورد، این نذر صحیح است یا نه؟
یکی از برادران نذری کرده که خلاصه اش این است: ان شاء الله اگر مادرم شفا پیدا کرد، ایشان را با ماشین خودم به فلان زیارتگاه خواهم برد و برای خدا نذر می کنم هم بگوید. بار دیگر عیناً همین نذر را در بارۀ زوجه اش کرده است. اگر موقع نذر کلمۀ ان شاء الله را به زبان بیاورد، این نذر صحیح است یا نه؟ در صورت صحت آن نذرها اجازه هست که هر دو را با هم به آنجا ببرد، یا اینکه واجب است جداگانه باشد؟

باسمه تعالی

1. نذرش صحیح است و گفتن ان شاء الله اشکالی ایجاد نمی کند.

2. می تواند برای ادای نذرش هر دو را با هم در یک سفر به آنجا ببرد.

کد سایت fa7558