امام جماعتی که اولین بار او را می دیدیم (مخصوصاً در زیارتگاه ها) و اصلاً نمی شناسیم، آیا می توانیم به او اقتدا کنیم؟
امام جماعتی که اولین بار او را می دیدیم (مخصوصاً در زیارتگاه ها) و اصلاً نمی شناسیم، آیا می توانیم به او اقتدا کنیم؟ ظاهراً دیده می شود که مؤمن است، قرائتش هم درست است.

باسمه تعالی

حسن ظاهر یعنی نیکویی رفتار و گفتار فرد نشانۀ عدالت او است. بنابراین اگر از ظاهر حال، رفتار و سخن وی پی بردید که وی مؤمن و عادل است، کفایت می کند و می توانید به وی اقتدا کنید.

کد سایت fa7560
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت