در بعضی داروهای طب سنتی از ورق طلا، ورق نقره و کافور قیصری استفاده می شود. اگر فرد، بیماری حادی نداشته باشد، استفاده از آن داروها در شرایط غیر اضطرار اشکال دارد؟
در بعضی داروهای طب سنتی از ورق طلا، ورق نقره و کافور قیصری استفاده می شود. اگر فرد، بیماری حادی نداشته باشد، استفاده از آن داروها در شرایط غیر اضطرار اشکال دارد؟

باسمه تعالی

استفاده از این داروهایی که در تهیۀ آن ها از کافور قیصری یا پوشش طلا یا نقره استفاده می شود، جایز است.