دختری که متولد سال ۱۳۷۷ یا ۱۳۷۴ است می تواند صیغۀ موقت شود؟
دختری که متولد سال ۱۳۷۷ یا ۱۳۷۴ است می تواند صیغۀ موقت شود؟

باسمه تعالی

در ازدواج دختری که رشیده باشد، اذن پدر شرط نیست؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که اذن بگیرد. بنابراین ملاک رشیده بودن است نه سن دختر.

کد سایت fa7572
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه