من حدود پنج سال روزۀ قضا دارم و توانایی اداء کفارۀ عمد را ندارم، چه کنم؟
من حدود پنج سال روزۀ قضا دارم و توانایی اداء کفارۀ عمد را ندارم، چه کنم؟

باسمه تعالی

اگر توانایی شصت روز، روزۀ کفاره یا اطعام شصت فقیر به عنوان کفاره (45 کیلو طعام بازاء هر روز) را ندارید، استغفار کنید و هرگاه توانا شدید، انجام دهید.

 

کد سایت fa759 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی احکام روزه قضا