در تعارض انجام وعده با ناراحتی پدر کدام حکم مقدم است؟
اگر انسان به کسی قول دهد که برای او کاری را انجام دهد و آن کار هم مستحب یا نهایتا مباح باشد، ولی پدر وی او را از انجام آن کار منع نماید، در اینجا باید از حرف پدر اطاعت کند و خلف وعده کند یا این که به حرف پدر توجهی نکند و قول و وعده اش را عملی سازد؟

باسمه تعالی

اگر انجام وعده موجب ناراحتی پدر نمی شود، عمل به آن واجب است ولی اگر پدر را آزرده خاطر می سازد از انجام آن خودداری شود.