اگر در عقد موقت، مدت عقد به صورت گفتاری و زبانی مشخص نشود ولی هر دو از قبل عقد، از مدت آگاه بودند و هر دو به نیت عقد موقت با هم ازدواج می کنند، آیا عقد موقت باطل است؟
اگر در عقد موقت، مدت عقد به صورت گفتاری و زبانی مشخص نشود ولی زن و مرد هر دو از قبل عقد، از مدت آگاه بودند و مقدار مهریه نیز تعیین شده است و مرد و زن هر دو به نیت عقد موقت مثلاً برای یک ساعت یا یک روز با هم ازدواج می کنند، آیا عقد موقت باطل است؟

باسمه تعالی

تعیین مهریه و مدت در ازدواج موقت شرط صحت است. اما بیان آن در ضمن صیغۀ عقد لازم نیست و کافی است عقد را با فرض همان مهریه و مدت تعیین شده بخوانند که ظاهراً در مورد سؤال همین اتفاق افتاده است.

کد سایت fa7601
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه