در بعضی مسائل احتیاطی به فالاعلم رجوع کردیم که فالاعلم هم مثل اعلم احتیاط کرده است یا به همان مطلب فتوی داده است. آیا می شود به فقهای دیگر رجوع کرد که نمی دانیم کدام فالاعلم هستند؟
در بعضی مسائل احتیاطی به فالاعلم رجوع کردیم ولی بعضی مسائل هم هست که فالاعلم هم مثل اعلم احتیاط کرده است یا به همان مطلب فتوی داده است. آیا در این حال می شود به فقهای دیگر که در نجف اشرف یا قم المقدسه مثل فقهای اعلم معروف هستند، رجوع کرد؟ در حقیقت ما نمی دانیم که کدام از آن بزرگواران فالاعلم هستند.

باسمه تعالی

1. در همۀ مسائل از جمله مسائل مبتنی بر احتیاط واجب، می توان به مرجع مساوی مراجعه کرد و در مسائل مبتنی بر احتیاط واجب، علاوه بر مساوی به فالاعلم یا فالاعلم ها* هم می توانید رجوع کنید و اگر فالاعلم ها به همان مطلب فتوا داده باشند، باید همان را عمل کنید ولی اگر آن ها هم احتیاط واجب کرده باشند، می توانید به کسانی که نسبت به این فالاعلم ها، در رتبۀ علمی بعدی قرار دارند و در حقیقت فالاعلم بعدی هستند، مراجعه کنید و همین طور.

2. صرف معروف بودن یک فقیه دلیل بر مساوی بودن یا فالاعلم بودن او نیست.

3. در جایی که نمی دانید کسی فالاعلم یا مساوی است نمی توانید به آنچه در بند 1 گفته شد، عمل کنید.

 

* کسانی که با هم مساوی هستند اما نسبت به مرجع اول در رتبۀ عملی بعد قرار دارند.

کد سایت fa7627
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید