اگر در حال غسل غفلت کرد و کمی از بدنش را به نیت خنکی آب زد و شست و بعد متوجه شد و دوباره به نیت غسل به همین جا آب ریخت، آیا غسلش صحیح است؟
اگر در حال غسل غفلت کرد و کمی از بدنش را به نیت خنکی آب زد و شست و بعد متوجه شد و دوباره به نیت غسل به همین جا آب ریخت، آیا غسلش صحیح است؟ اگر قسمتی را هم به نیت خنکی و هم به نیت غسل آب بریزد، صحیح است یا باید فقط به نیت غسل آب ریخت؟

باسمه تعالی

در غسل، لازم نیست لحظۀ ریختن آب نیت غسل کند اما باید خود عمل شستشوی اعضا را به قصد غسل انجام دهد و البته لازم نیست صرفاً قصد غسل داشته باشد و اگر علاوه بر قصد غسل، قصد خنک کردن بدن هم داشته باشد، غسلش صحیح است.

کد سایت fa7628
طبقه بندی موضوعی اغسال