آیا می شود زن شوهرداری را که شوهرش در کما است، صیغه کرد؟
آیا می شود زن شوهرداری را که شوهرش در کما است، صیغه کرد؟

باسمه تعالی

خیر، صیغۀ زن شوهر دار باطل است و هرگونه روابط جنسی این زن با غیر شوهرش حرام است.

کد سایت fa7632
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه