پدر بزرگ من بعد از فوت مادر بزرگ من ازدواج کرد از آن زن بچه هم دارد که دایی ها و خاله های ناتنی ما می شوند، آیا زن دوم پدر بزرگ به ما و بچه های ما محرم است؟
پدر بزرگ من بعد از فوت مادر بزرگ من ازدواج کرد از آن زن بچه هم دارد که دایی ها و خاله های ناتنی ما می شوند، آیا زن دوم پدر بزرگ به ما و بچه های ما محرم است؟

باسمه تعالی

بله همسر دوم پدر بزرگتان به شما و به بچه های شما و نوه های شما و همین طور تا آخر محرم است.

کد سایت fa7636
طبقه بندی موضوعی احکام لمس و نگاه کردن