زیر ناخن های بنده رگه های سیاه و کوتاهی از خون ایجاد می شود. اگر عسر و حرج به وجود بیاید، آیا می توانم این رگه ها را در نظر نگیرم و حتی نجس ندانم؟
زیر ناخن های بنده رگه های سیاه، نازک و کوتاهی ایجاد شده که با تحقیق در سایت های اینترنتی گفته بودند در اثر کمبود ویتامین یا مسائل دیگر خون به صورت رگه های این شکلی در زیر ناخن ایجاد می شود. این رگه ها که چندین مدت هست بدون درمان خاصی ظاهر می شوند و اکثراً در لبه های ناخن که در تماس با بیرون هستند، ایجاد می شوند، باعث شده برای بسیاری از مسائل دینی همچون وضو یا غسل دچار مشکل بشوم. البته اینکه بعد از شستن دست مواظب هستم این آب به جایی نخورد هم باز باعث دردسر شده است. من یک جایی خواندم اگر شرایطی باعث عسر فرد بشود، قواعد دینی عوض می شوند. حال با توجه به اینکه بیماری من همین شرایط را دارد، آیا می توانم این رگه ها را در نظر نگیرم و حتی نجس ندانم؟

باسمه تعالی

1. معمولاً در چنین مواردی خونی در کار نیست یا اگر هم خونی باشد، با قسمت بیرونی ناخن یا پوست تماس ندارد. حتماً در این موارد به تشخیص عرف و افراد عادی مراجعه کنید و از دقت بیش از حد متعارف در این امور پرهیز کنید که زمینۀ ایجاد یا تشدید وسواس را فراهم می کند.

2. اگر واقعاً رگه های مزبور خون باشد و تماس با قسمت بیرونی ناخن یا پوست داشته باشد، یا باید آن قسمت از بدن را به نیت غسل یا وضو زیر آب کر مثل شیر آب لوله کشی بشوید یا باید غسل و وضوی جبیره انجام دهید؛ یعنی در آن قسمت از لبه های ناخن چیزی که مانع رسیدن رطوبت به آن قسمت باشد مثل پارچه بگذارید و بر روی آن به نیت غسل یا وضو دست تر بکشید و در صورتی که غسل و وضو جبیره انجام می دهید، بنا بر احتیاط مستحب تیمم هم کنید.

3. قاعدۀ عسر و حرج در این موارد نجس بودن این خون را از بین نمی برد.

کد سایت fa7648
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات|وضو|اغسال