اگر فردی موقع خشکاندن دست و صورت شک می کند مسح سر و پا را کشیده یا نه، چه کند؟
اگر فردی موقع خشکاندن دست و صورت شک می کند مسح سر و پا را کشیده یا نه، چه کند؟

باسمه تعالی

به شکش اعتنا نکند و وضویش صحیح است.

کد سایت fa7651
طبقه بندی موضوعی وضو