فردی حین خرد کردن سبزی مقداری از پوست دستش داخل سبزی ها ریخته است، حکم این مسأله چیست؟
فردی حین خرد کردن سبزی مقداری از پوست دستش داخل سبزی ها ریخته است، حکم این مسأله در صورت برداشتن پوست از بین سبزی ها یا مستهلک شدن آن و نیز از جهت طهارت و نجاست و نیز فروش آن برای خوردن انسان یا دام چیست؟

باسمه تعالی

بر پوست های مختصری که در حین خردن کردن سبزی و مانند آن از دست جدا می شود، عرفاً عضو بدن صدق نمی کند. بنابر این پاک هستند و چون در سبزی ها مستهلک می شود، خوردن سبزی های جایز است و فروش آن برای مصرف انسان یا دام اشکال ندارد.

کد سایت fa7652