نماز و روزۀ والدین تارک الصلاة بر پسر بزرگتر واجب است؟
نماز و روزۀ والدین تارک الصلاة بر پسر بزرگتر واجب است؟

باسمه تعالی

1. قضای نمازهای پدر بعد از فوت او بر پسر بزرگتر واجب است و فرقی نیست بین اینکه پدر نمازهایش را عمداً نخوانده یا سهواً نخوانده است.

2. قضای نمازهای مادر بعد از فوتش بر پسر بزرگتر واجب نیست.

کد سایت fa7653
طبقه بندی موضوعی نماز قضا