آیا ازدواج زن مسلمان با اهل کتاب (دائم یا موقت) حتی در فرضی که بیم انحراف عقیدتی زن مسلمان نرود، جایز نیست؟
آیا ازدواج زن مسلمان با اهل کتاب (دائم یا موقت) حتی در فرضی که بیم انحراف عقیدتی زن مسلمان نرود، جایز نیست؟

باسمه تعالی

ازدواج دائم یا موقت زن مسلمان با اهل کتاب جایز نیست حتی اگر بیم انحراف عقیدتی برای زن مسلمان وجود نداشته باشد.

کد سایت fa7654