کسی که در خواب بوده زلزله را متوجه نشده است و حالا که شنیده است، آیا نماز آیات بر او واجب است؟
کسی که در خواب بوده زلزله را متوجه نشده است حالا که شنیده است، آیا نماز آیات بر او واجب است؟

باسمه تعالی

بر چنین شخصی نماز آیات واجب است.

کد سایت fa7671
طبقه بندی موضوعی نماز آیات