امروزه برای ختنه کردن روشی موجود است به نام روش حلقه ای. آیا این روش اسلامی است؟
امروزه برای ختنه کردن روشی موجود است به نام روش حلقه ای. آیا این روش اسلامی است؟

باسمه تعالی

اصل ختنه برای فرزندان پسر واجب است اما روش ختنه کردن امری پزشکی است و تا جایی که باعث ضرر عقلائی به آن فرزند نشود، جایز است.

کد سایت fa7678
طبقه بندی موضوعی احکام اولاد، حضانت و نفقه