فردی لباس نجسش را تطهیرکرد و بعد با آن نمازخواند. بعد فهمید نجاست زایل نشده بوده. حال حکم نمازخوانده شده چیست؟
فردی لباس نجسش را تطهیرکرد و بعد با آن نمازخواند. بعد فهمید نجاست زایل نشده بوده. حال حکم نمازخوانده شده چیست؟

باسمه تعالی

نماز خوانده شده صحیح است.

کد سایت fa7679
طبقه بندی موضوعی لباس نمازگزار