خانمی قبل از ازدواج ارتباط نامشروع داشته و بعد از ازدواج هم این ارتباط را در حد تلفن ادامه داده است، آیا بعد از اثبات این امر، مهریه اش کمتر می شود؟
خانمی قبل از ازدواج ارتباط نامشروع داشته و بعد از ازدواج هم این ارتباط را در حد تلفن ادامه داده است، آیا بعد از اثبات این امر، مهریه اش کمتر می شود؟

باسمه تعالی

کار این خانم قبل و بعد از ازدواج حرام بوده است ولی تأثیری در مهریه ندارد.

کد سایت fa7681