کسی که چند سال نماز قضا دارد. آیا می تواند اول تمام نمازهای صبح قضا شده در آن سال ها را بخواند و بعد نمازهای ظهر و عصر قضا شده را بخواند و سپس نمازهای مغرب و عشا؟
کسی که چند سال نماز قضا دارد. آیا می تواند اول تمام نمازهای صبح قضا شده در آن سال ها را بخواند و بعد نمازهای ظهر و عصر قضا شده را بخواند و سپس نمازهای مغرب و عشا؟

باسمه تعالی

بله می توان به شیوۀ مزبور نمازهای قضایش را بخواند اما از آنجا که از سؤال برمی آید این فرد ترتیب قضا شدن نمازهایش را می داند که ظاهراً همان ترتیب نمازهای روزانه است. بنابراین احتیاط مستحب آن است که ترتیب بین نمازهای روزانه را رعایت کند؛ یعنی ابتدا نماز صبح سپس ظهر و عصر و بعد نماز مغرب و عشا را بجا آورد و روز بعد نیز همین طور.

کد سایت fa7690
طبقه بندی موضوعی نماز قضا