آیا به آپارتمانی که به ارث رسیده است خمس تعلق می گیرد؟
خانه ای از پدر بزرگ به پدرم رسید. پس از مدتی بازسازی و دو طبقه در آن ساخته شد. در زمان حیات پدر با افزایش بنا توسط فرزاندان ایشان به چهار واحد تبدیل شد با توجه به اینکه خمس زمین حسب اعلام پدر پرداخت شده بود و ارث محسوب می شود، آیا به هر یک از این واحد ها در صورتی که مالکین فعلی آن ها دارای آپارتمان دیگری باشند، خمس تعلق می گیرد؟

باسمه تعالی

1. به ارث خمس تعلق نمی گیرد؛ مگر وارث بداند مورَّث (میت) خمس آن مال را نپرداخته است یا شک داشته باشد که خمس آن پرداخته است یا نه که در این دو فرض باید خمس مال بپردازد. اما اگر شک دارد در زمان حیات مورث اصلاً خمسی به مال مورد نظر تعلق گرفته بوده یا خیر، چیزی بر عهدۀ وارث نیست.

2. اگر آپارتمان های مزبور از طریق ارث به مالکین فعلی رسیده باشد، حکم آن در بند 1 بیان شد و اگر این آپارتمان ها یا بخشی از آن، مانند اصل ساختمان ارث نباشد، در صورتی که جزء مؤونۀ ایشان نباشد، باید خمس آن مقدار غیر ارثی پرداخت شود. بنابراین اگر جزء مؤونۀ ایشان باشد؛ مثلاً مالکین فعلی با رعایت شأن خود یا افراد تحت تکفلشان به این آپارتمان ها برای سکونت احتیاج دارند یا گذاران زندگی شان متوقف بر استفاده از منافع این آپارتمان ها باشد، خمسی به آن ها تعلق نمی گیرد.

 

کد سایت fa77