دایی من معلول ذهنی است و در خانه اش به تنهایی زندگی می کند. وی کسی را ندارد که از نظر مالی و معیشتی او را تأمین کند. آیا می توان صدقات و زکات فطره به او داد؟
دایی من معلول ذهنی است و در خانه اش به تنهایی زندگی می کند. وی کسی را ندارد که از نظر مالی و معیشتی او را تأمین کند. آیا می توان صدقات و زکات فطره به او داد؟

باسمه تالی

ظاهراً وی فقیر شرعی است و به او آنچه مربوط به فقرا است، از جمله زکات فطره یا صدقه، تعلق می گیرد و پرداخت آن به وی بلامانع است.

 
کد سایت fa770
طبقه بندی موضوعی زکات فطره