کسی به دیگران زبان با پول آموزش می دهد و قیمت درس ها برای یک ماه مثلاً 50 دلار است. اگر یک طلبه یک یا دو درس نیامد، باید قیمت یک ماه را بپردازد. آیا این کار از نظر شرع اشکال دارد؟
کسی در یکی از کشورها غیر از ایران زبان فارسی را به دیگران با پول آموزش می دهد (معلم زبان فارسی است). درس ها برای یک ماه یعنی هفته دو بار و در یک ماه که می شود ۷ تا ۸ درس. قیمت درس ها برای یک ماه مثلاً 50 دلار است. اگر یک طلبه یک یا دو درس نیامد، فرق نمی کند و قیمت تغییر نمی کند؛ یعنی باید قیمت یک ماه را بپردازد. آیا این کار از نظر شرع اشکال دارد؟

باسمه تعالی

اگر از ابتدا قرارداد  مزبور به همین شکل منعقد شده، صحیح است و معلم مستحق دریافت اجرت تدریس کل ماه است.

کد سایت fa7704
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه اجاره