اگر بچه‌ ها در خانه شیطنت کنند، یا چیزها را می شکنند، آیا پدر این بچه ها می تواند بر سر آن ها فریاد بکشد که «نکنید، کافیست...» و مثل این کلمات تا بر اثر این فریاد پدر، بچه ها بترسند و دست بر دارند؟
اگر بچه‌ ها در خانه شیطنت کنند، یا چیزها را می شکنند، آیا پدر این بچه ها می تواند بر سر آن ها فریاد بکشد که «نکنید، کافیست...» و مثل این کلمات تا بر اثر این فریاد پدر، بچه ها بترسند و دست بر دارند؟

باسمه تعالی

این کار پدر تا جایی که بر جسم و جان فرزند ضرر قابل توجه عقلائی وارد نکند، حرام نیست.

کد سایت fa7722
طبقه بندی موضوعی رابطه با والدین