خانمی که به فاصله های کوتاه با افراد مختلف محرمیت موقت برقرار می کند، چند تا عده باید نگه دارد؟
خانمی که به فاصله های کوتاه با افراد مختلف محرمیت موقت برقرار می کند، چند تا عده باید نگه دارد؟ آیا از اولین فرد یا آخرین فرد؟ آیا به اندازۀ تمام افراد باید نگه دارد، یا فقط فرد آخر کافی است؟

باسمه تعالی

عقد موقت در صورت دخول عده دارد و تا وقتی عده اش تمام نشده، ازدواجش با فرد دیگر حرام و باطل است. بنابراین ازدواج های موقت با فاصله های کوتاه در صورت دخول از نظر شرعی معنا دار نیست و  در صورتی که کسی ندانسته چنین کرده باشد یا احکام عده را می دانسته ولی فکر می کرده عقد موقت مجوزی برای این کار است، باید از آخرین نزدیکی اش، عدۀ وطی به شبهه نگه دارد.

کد سایت fa7726
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه|احکام عده