پدری نمازهایی که خوانده است طبق نظر مرجع تقلیدش صحیح نیست اما طبق نظر مرجع تقلید پسر بزرگتر صحیح است. آیا قضای این نمازهای پدر بر پسر بزرگتر واجب است؟
پدری نمازهایی که خوانده است طبق نظر مرجع تقلیدش صحیح نیست اما طبق نظر مرجع تقلید پسر بزرگتر صحیح است. آیا قضای این نمازهای پدر بر پسر بزرگتر واجب است؟

باسمه تعالی

قضای نمازهای مزبور بر پسر بزرگتر واجب نیست.

کد سایت fa7735
طبقه بندی موضوعی نماز قضا