آیا در نماز میت جماعت بر قرار است یا همه خودشان نماز را می خوانند؟
آیا در نماز میت جماعت بر قرار است یا همه خودشان نماز را می خوانند؟

باسمه تعالی

نماز میت را می توان به جماعت خواند و آثار و ثواب نماز جماعت را دارد؛ البته باید نماز گزاران نیز مانند امام جماعت اذکار و تکبیرها را بگویند.

کد سایت fa7742
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت|احکام اموات