شخص نمی داند که صیغۀ نذر این گونه نیست و اگر صحیحش را می دانست، همان گونه انجام می داد. اگر حاجتش نیز روا شود، آیا عمل به نذر واجب می شود؟
برخی از افراد نذر می کنند ولی نمی دانند که نذر صحیح چگونه است؛ مثلا می گوید: پسرم از خدمت سربازی به سلامتی برگردد، قربانی می کشم. این شخص نمی داند که صیغۀ نذر این گونه نیست و اگر صحیحش را می دانست، همان گونه انجام می داد. اگر این افراد جاهل قاصر باشند و حاجتشان نیز روا شود؛ مثلاً فرض کنیم پسرش به سلامتی از خدمت سربازی برگشت، آیا عمل به نذر واجب می شود؟ حکم جاهل مقصر را نیز بیان بفرمایید.

باسمه تعالی

1. عمل به نذری که بدون صیغۀ شرعی باشد، واجب نیست؛ هرچند بهتر است به آن عمل کنند.

2. در حکم گفته شده در بند 1 تفاوتی بین جاهل قاصر و جاهل مقصر نیست.

کد سایت fa7751
طبقه بندی موضوعی احکام نذر و عهد