اگر امام مثلاً مسافر بود و نمازش تمام شد، آیا مأمومین می توانند به یک نفر از همان نمازگزاران که شرایط شرعی امام جماعت را دارد، اقتدا کنند؟
اگر امام مثلاً مسافر بود و نمازش تمام شد، آیا مأمومین می توانند به یک نفر از همان نمازگزاران که شرایط شرعی امام جماعت را دارد، اقتدا کنند و جماعت را ادامه دهند؟

باسمه تعالی

در صورت رعایت سایر شرایط نماز جماعت مثل اتصال به امام جماعت جدید می توانند اقتدا کنند.

کد سایت fa7756
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت