آیا نماز لیلة الدفن را باید برای تک تک شهدا خواند یا یکبار برای همه می شود خواند؟
آیا نماز لیلة الدفن را باید برای تک تک شهدا خواند یا یکبار برای همه می شود خواند؟

باسمه تعالی

می توان برای همه یک نماز خواند؛ هر چند بهتر است برای هر یک جداگانه انجام شود. در این حکم فرقی بین شهدا و غیر شهدا نیست.

کد سایت fa7757
طبقه بندی موضوعی نماز های مستحبی