اگر امام نماز احتیاطی قضا یا ادا می خواند، مأموم می تواند نماز احتیاطی قضا یا ادا را به او اقتد اکند؟
اگر امام جماعت نماز قضای یقینی بخواند، می توان نماز ادا و قضای یقینی و قضای احتیاطی را به او افتد اکرد؟ اگر امام نماز احتیاطی قضا یا ادا می خواند، مأموم می تواند نماز احتیاطی قضا یا ادا را به او اقتد اکند؟

باسمه تعالی

1. اگر امام نمازش یقینی باشد، مأموم می تواند نماز یقینی یا احتیاطی خود را به او اقتدا کند. در این مسأله فرقی نیست که امام یا مأموم نمازش ادا باشد یا قضا.

2. اگر امام نمازش احتیاطی باشد، مأموم نمی تواند نماز یقینی یا حتی احتیاطی خود را به او اقتدا کند؛ مگر در فرضی که منشأ احتیاط امام و مأموم واحد باشد مثل اینکه هر دو با آبی وضو گرفته اند که الآن شک دارند آن آب پاک بوده یا نه و حسب احتیاط می خواهند نمازشان را دوباره با وضوی جدید اعاده کنند. در این یکی می تواند به دیگری اقتدا کند.

کد سایت fa7776
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت