اگر زنی شوهرش فوت کند، آیا همچنان بر پدر شوهر محرم است؟ آیا بحث محرمیت با حرمت ازدواج متفاوت است؟
اگر زنی شوهرش فوت کند، آیا همچنان بر پدر شوهر محرم است؟ آیا بحث محرمیت با حرمت ازدواج متفاوت است؟

باسمه تعالی

1. زن بر پدر شوهر محرم است حتی اگر شوهرش فوت کرده باشد.

2. بحث محرمیت با حرمت ازدواج فرق دارد و چه بسا در جایی ازدواج حرام باشد اما این دو با هم محرم نباشند مانند اینکه فرد نمی تواند با خواهر زنی که هنوز در عقد او است یا در عده طلاق رجعی او است، ازدواج کند اما به او محرم نیست.