اگر قبل بلوغ سنی، نداند محتلم می شده یا نه، توبه نیاز دارد؟
اگر قبل بلوغ سنی، نداند محتلم می شده یا نه، توبه نیاز دارد؟

باسمه تعالی

1. اگر می داند قبل از بلوغ سنی محتلم می شده است، در واقع بلوغ شرعی او فرارسیده بوده است و بعد از آن هر کار حرامی را انجام داده یا واجبی را ترک کرده است، گناه محسوب می شود و الآن که مسأله را یاد گرفته است، باید توبه کند.

2. اگر شک دارد که محتلم می شده یا نه، چیزی بر عهده اش نیست.

کد سایت fa7783
طبقه بندی موضوعی توبه