منظور از ازدواج موقت چیست و چگونه باید صورت بگیرد؟
منظور از ازدواج موقت چیست و چگونه باید صورت بگیرد؟

ازدواجی که در آن مدت تعیین شود، ازدواج موقت است. در این ازدواج مانند ازدواج دائم باید صیغه ازدواج پس از تعیین مهریه و زمان، جاری شود.

کد سایت fa780 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه