فردی مرتکب دو قتل شده است، اولیای دم مقتول اول خواستار قصاص و اولیای دم مقتول دوم اختلاف نظر دارند. اگر قصاص اجرا شود، اولیای دمی که خواستار دیه بودند، می‌توانند دیه بگیرند؟
فردی مرتکب دو قتل شده است، اولیای دم مقتول اول همگی خواستار قصاص هستند، ولی اولیای دم مقتول دوم در اینکه قصاص کنند یا دیه بگیرند، اختلاف نظر دارند. اکنون اگر قصاص اجرا شود، آیا آن دسته از اولیای دومی که خواستار دیه بودند، می‌توانند دیه بگیرند؟ این دیه را باید چه کسی بدهد؟ آیا اولیای دم مقتول اول هم چیزی بر عهده دارند؟

باسمه تعالی

1. اولیای دمی که خواستار دیه هستند می توانند دیه بگیرند.

2. قاتل باید دیه مزبور را بدهد و چیزی بر عهدۀ اولیای دمی که خواستار اجرای قصاص هستند، نیست.

کد سایت fa7812
طبقه بندی موضوعی قصاص