آیا جایز است افراد عام، از شال و عرقچین سبز که نشانه سادات است، استفاده کند؟
آیا جایز است افراد عام، از شال و عرقچین سبز که نشانه سادات است، استفاده کند؟

باسمه تعالی

استفاده از لباسی که در عرف مخصوص سادات است برای کسی که از ناحیۀ مادر یا پدر به سادات انتساب ندارد، حرام نیست؛ مگر آنکه این کار در عرف توهین به سادات محسوب شود یا باعث ایجاد جایگاه و تقدس غیر واقعی برای آن فرد شود.

کد سایت fa7813
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب